About Management

1. Sau. Veenatai Ramesh Malviya
2. Shri. Anant V. Bhise
3. Shri. Pradip D. Bhise
4. Shri.Ramesh Mahadevsa Jirafe
5. Shri. Ramesh Dasharathsa Malviya
6. Shri. Tulshiram Mahadevsa Jirafe
7. Shri. Arvindji Mehata
8. Sau. Maduri Arvindji Mehata
9. Sau. Vaishali Pradip Bhise
President
Vice President
Treasurer & Off. President
Secretary
Member
Member
Member
Member
Member